Aan de slag bij ons 

Personeelsbeleid

Binnen onze voorziening is de zorg voor het welzijn en het optimaal functioneren van de medewerker van groot belang. We vertrekken hierbij vanuit een participatieve houding, waarbij we extra aandacht schenken aan de persoonlijke inbreng van de medewerker, het ontwikkelen van competenties en de verbondenheid met de organisatie. We voorzien hiervoor onder meer volgende maatregelen:

  • individuele coaching en supervisie tijdens de onthaalperiode
  • intervisiemomenten en denkdagen binnen elk team
  • overlegmomenten om mee te denken in beleidsaangelegenheden
  • functioneringsgesprekken (met aandacht voor het persoonlijk welbevinden en loopbaanontwikkeling) en evaluatiegesprekken
  • aandacht voor het veiligheidsgevoel, voor het omgaan met en opvang na een schokkende gebeurtenis,…

Aansturen van de teams

Wat betreft het aansturen van de teams en de individuele medewerkers kiest Huize Levensruimte voor het ‘situationeel’ en het ‘coachend’ leiderschap. De leidinggevende stemt zijn stijl af op de competenties en de betrokkenheid van de medewerker, m.a.w. hij past de mate van ondersteuning en de mate van sturing aan opdat de medewerker zijn taak naar behoren kan uitvoeren. Via coachend leiderschap tracht de leidinggevende de zelfverantwoordelijkheid van de medewerker voor de eigen competentieontwikkeling te stimuleren, ervoor te zorgen dat de medewerker kan groeien in zijn job en zijn groeiproces zelf in handen neemt.

Onze voorziening hecht veel belang aan de deskundigheid van haar medewerkers. Het gaat hierbij om specifieke kennis, inzichten en vaardigheden om zijn functie goed uit te oefenen, maar ook om een attitude om op een respectvolle en constructieve manier samen te werken met cliënten en collega’s. De vaardigheden om een positief leef- en werkklimaat te creëren en een open samenwerkingsrelatie aan te gaan.

Kernkwaliteiten

Tenslotte beschikt elke medewerker over kernkwaliteiten. De nodige ruimte wordt gecreëerd om deze kwaliteiten optimaal in te zetten in de begeleidingen en de organisatie.

Kernkwaliteiten, inzichten en vaardigheden worden verder ontwikkeld tijdens de loopbaan. Huize Levensruimte biedt elke medewerker de kans om zich verder te vormen, trainingen en opleidingen te volgen en zich nieuwe methodieken eigen te maken. We hopen dat elke medewerker op deze manier kan bijdragen aan vernieuwingen en evoluties die in een dynamische organisatie nodig zijn.